1 จำหน่ายกาแฟและอาหาร    2 แบรนด์เป็นชื่อป่าอัตลักษณ์เราเอง  3 ฮาลาล ทานใดทุกศาสนา  4 ใส่ใจสังคมและธรรมชาติ  5 รสชาติอร่อย เน้นสุขภาพ  6 ราคาไม่สูง  7 มีเครือข่ายคอยสนับสนุน  8 มีระบบการจัดการที่ดี  9 มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  10 อุดหนุนสินค้าในพื้นที่
รูปแบบของร้าน 
image
แบบ Coffee Conner (C)
 ขนาดพื้นที่ 20-50 ตรม.
 รูปแบบร้านตั้งอยู่ในอาคารหรือหน่วยงานต่างๆ อาทิ สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น
 มีกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารแบบสำเร็จ

ค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาให้สิทธิ 3 ปี
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee)       80,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 

เงินค้ำประกันแบรนด์                              40,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 

ค่าอุปกรณ์การขายและเปิดร้าน                    190,000 บาท                
ค่าระบบ POS รายปี                               24,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 

ค่าสร้างคุณค่าแบรนด์ (Brand Value Fee)     3% จากยอดขาย   
โปรโมชั่นลด 1% ในปีแรก เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 
ค่าออกแบบ                                        10,000-30,000 บาท 
การก่อสร้างและตกแต่งร้าน (ประมาณการ)      350,000-800,000  
ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดพื้นที่

image

แบบ Coffee House (S)
 ขนาดพื้นที่โดยรวม 50 ตรม. ขึ้นไป
 ออกแบบตามแบบของบริษัทฯ กำหนด มีห้องปรับอากาศและบริเวณภายนอก ห้องน้ำ ห้องประชุมและส่วนหย่อม 
 มีกาแฟ เครื่องดื่มและอาหารแบบสำเร็จและปรุงสด
 มีครัวหลักและสต๊อกสินค้า
 

ค่าใช้จ่ายและสิทธิประโยชน์
ระยะเวลาให้สิทธิ 3 ปี
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ (Franchise Fee)       80,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% ภายในสิ้นปี 62 

เงินค้ำประกันแบรนด์                              40,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% ภายในสิ้นปี 62 

ค่าอุปกรณ์การขายและเปิดร้าน                    250,000 บาท
ค่าระบบ POS รายปี                               24,000 บาท   
โปรโมชั่นลด 50% ได้รับการยกเว้น เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 

ค่าสร้างคุณค่าแบรนด์ (Brand Value Fee)     3% จากยอดขาย   
โปรโมชั่นลด 1% ในปีแรก เมื่อเซ็นสัญญาภายในสิ้นปี 62 
ค่าออกแบบ                                        30,000-100,000 บาท
การก่อสร้างและตกแต่งร้าน (ประมาณการ)      800,000-1,500,000 บาท
ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดพื้นที่

สนใจเสนอทำเล กรุณากรอกข้อมูล  คลิ๊กที่นี่ 


รายละเอียดข้อมูล

ค่าแฟรนไชส์ คือ ค่าธรรมเนียมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจ หรือใช้ตราสินค้าหรือบริการหรือเครื่องหมายการค้าในแบรนด์ “Halabala Cafe ฮาลาบาลา คาเฟ่” ภายใต้ระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนด ค่าธรรมเนียมประเภทนี้เป็นค่าสิทธิ์ที่แฟรนไชส์ซี (ผู้ขอใช้) จ่ายแก่แฟรนไชส์ซอร์ (ผู้ให้ใช้) เพื่อครอบคลุมความรู้ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า มูลค่าของเครื่องหมยการค้า รวมถึงบริการและสวัสดิการต่างๆ ที่ทางแฟรนไชส์ซอร์อำนวยการจัดให้แก่ แฟรนไชส์ซี โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปิดดำเนินกิจการ จนกระทั่งเกิดรายได้ในการประกอบกิจการ เก็บค่าแฟรนไชส์ทุกครั้งที่ต่อสัญญา
ค่าประกันเครื่องหมายการค้า หมายถึง เงินประกันความเสียหายตลอดอายุสัญญาที่อาจจะเกิดจากการไม่รักษากฏระเบียบของแฟรนไชส์ ทำให้เครื่องหมายการค้าเสื่อมเสีย อาทิ สิ้งแปลกปลอมในเครื่องดื่มและอาหาร การละเลยการบริการของร้าน เป็นต้น  หมดสัญญาได้รับคืนเต็มจำนวนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
ค่าออกแบบ ประกอบไปด้วย ค่าแบบก่อสร้างและตกแต่ง เป็นภาพ 3 มิติ และเอกสารสำหรับช่างในการต่อสร้างและตกแต่าง
ค่าก่อสร้างและตกแต่ง คือ โครงสร้างอาคาร ระบบต่างๆ ส่วนหย่อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมาในการประเมินราคาตามแบบ การเลือกวัสดุที่ใช้และอื่นๆ
ค่าสร้างคุณค่าแบรนด์ คือ ค่าใข้จ่ายเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า การส่งเสริมผู้ประกอบการและชุมชน การเพิ่มสวัสดิการแก่บุคลากร ชุมชนและช่วยเหลือสังคม การสร้างการรับรู้หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการขายหรือโปรโมชั่นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อันส่งผลต่อชื่อเสียงและคุณค่าของแบรนด์จนเกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์การขายและเปิดร้าน คือ ค่าเครื่องชงกาแฟค่าอุปกรณ์อื่นๆ วัตถุดิบสต๊อกเริ่มต้น ชุดยูนีฟอร์ม โปรแกรมระบบการขาย POS สื่อต่างๆ และค่าฝึกอบรม  ค่าประชาสัมพันธ์สาขา ตลอดจนค่ากิจกรรมเปิดร้าน 

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินงานออกแบบตกแต่งก่อสร้างร้านทั้งหมด โดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ 
2.รูปแบบร้านอาจมีการปรับเปลี่ยนตวามเหมาะสมของพื้นที่และทำเล ตลอดจนประโยชน์ใช้สอยกับพื้นที่จริงซึ่งอาจจะแตกต่างกัน////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
คุณสมบัติผู้ร่วมธุรกิจ
1.ต้องมีใจรักในธุรกิจกาแฟหรือธุรกิจเครื่องดื่มและอาหาร
2. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนหรือแหล่งเงินทุน
3. มีการจัดตั้งรูปแบบกิจการเป็นนิติบุคคล
4. มีพื้นที่หรือทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
5. มีใจรักงานบริการ Service Mind
6. มีความพร้อมด้านการเป็นผู้จัดการร้านเต็มตัว
7. มีความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามที่กำหนด
8. มีความพร้อมในกาได้รับการรอบรมและร่วมกิจกรรม

//////////////////////////////////////////////////////////////////
สิทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อ รูปแบบและโลโก้ แบรนด์ “Halabala Cafe ฮาลาบาลา คาเฟ่”
2.ได้สิทธิ์การออกแบบ ตกแต่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานของฮาลาบาลา
3.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ
4.ได้รับสิทธิ์การใช้คู่มือการปฏิบัติการและการใช้ระบบการบริหารจัดการร้าน
5.ได้รับสิทธิ์ร่วมพัฒนาเมนูใหม่และการพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
6.ได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการบริหารงานร้าน
7.ได้รับสิทธิสั่งซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และสินค้าต่างๆ ในราคาพิเศษ
8.ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์และการตลาดในสื่อต่างๆ อาทิเฟส ไลน์ บิลบอร์ด เว็บไซต์ แอพลิเคชั่น นิตยาสารและสื่อต่างๆ)
9.ได้สิทธิ์รับป้ายแบรนด์ เสื้อยูนีฟอร์ม เอกสาร สิ่งพิมพ์ โปรโมชั่นตามความเหมาะสม
10. ได้สิทธิ์ในการผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายในร้าน
11.แลได้รับสิทธิ์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด