แบบฟอร์มเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายในคาเฟ่

ผู้ประกอบการที่ประสงค์ จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อน
หากยังไมไ่ด้ลงทะเบียน กรุณาสมัครได้ที่ลิงค์นี้https://bit.ly/2C04kf7

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB